Algemene voorwaarden

Het privacybeleid kunt u hier lezen.

Artikel 1 Definities en toepassingsgebied

1.1 In deze algemene voorwaarden hebben de genoemde voorwaarden de betekenis die er achter staat vermeld:

Linda Bisschop Media & Coaching: Het bedrijf Linda Bisschop Media & Coaching, ingeschreven bij de KvK onder nummer 77492536.

Wederpartij: De natuurlijke persoon of rechtspersoon jegens wie Linda Bisschop Media & Coaching zich heeft verbonden tot, of met wie Linda Bisschop Media & Coaching in onderhandeling is over, de verkoop en levering van zaken, het leveren van diensten danwel het verrichten van enige andere prestatie, als dan niet online ;

Partijen: Linda Bisschop Media & Coaching. en de Wederpartij.

Overeenkomst: Het aangaan van een verplichting richting beide zijden, overeengekomen door betaling van of ondertekening offerte door Wederpartij aan Linda Bisschop Media & Coaching

1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en overeenkomst tussen Linda Bisschop Media & Coaching en de Wederpartij, waarop Linda Bisschop Media & Coaching deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard voor zover deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgewezen.

1.3 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Linda Bisschop Media & Coaching, voor de uitvoering waarvan door Linda Bisschop Media & Coaching derden worden betrokken.

1.4 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.5 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijft het overige van deze algemene voorwaarden van het in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Linda Bisschop Media & Coaching en de Wederpartij zullen alsdan in overleg treden ten einde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.

1.6 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden “naar de geest van deze bepalingen”.

1.7 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet waar in door deze algemene voorwaarden niet in wordt voorzien, dan dient deze situatie te worden beoordeeld “naar de geest van deze algemene voorwaarden”.

1.8 Deze voorwaarden zijn alleen van toepassing op (digitale) producten die via één van de platforms van Linda Bisschop Media & Coaching wordt geleverd. Bij aankoop via sites van derden geldt een koopovereenkomst met deze partijen en heeft Linda Bisschop Media & Coaching geen partij en gelden de betreffende voorwaarden van die aankoopplatforms.

Artikel 2 Koop op afstand

2.1 De tekst van deze algemene voorwaarden wordt aan Wederpartij ter beschikking gesteld op de website(s), zodat deze te allen tijde kan worden ingezien door Wederpartij. Op verzoek zullen de algemene voorwaarden van Linda Bisschop Media & Coaching aan Wederpartij zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

2.2 Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronisch weg aan de Wederpartij ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Wederpartij op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten worden aangegeven waarvan de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennis genomen en dat zij op verzoek van de Wederpartij langs elektronische weg op een andere wijze zullen worden toegezonden.

Artikel 3 Aanbiedingen

3.1 Alle aanbiedingen van Linda Bisschop Media & Coaching zijn vrijblijvend, tenzij in de aanbieding een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een aanbieding vervalt indien het product, of dienst waarop op de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

3.2 Linda Bisschop Media & Coaching kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen of had moeten begrijpen dat de aanbiedingen dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.3 Voor fouten en afwerkingen van afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsopgave voorkomende in de brochures en bij aanbiedingen en/of orderbevestigingen is Linda Bisschop Media & Coaching niet aansprakelijk, tenzij schriftelijk is vastgelegd dat deze onderdeel van de overeenkomst vormen.

3.4 Door Linda Bisschop Media & Coaching verstrekte afbeeldingen, video’s en beschrijvingen etc. blijven in het eigendom van Linda Bisschop Media & Coaching. De Wederpartij staat er voor in, dat deze gegevens niet worden gebruikt voor enig ander doel dan de onderlinge overeenkomst tussen partijen.

3.5 Indien Linda Bisschop Media & Coaching met twee of meer personen, c.q. rechtspersonen een overeenkomst sluit, is ieder deze (rechts)personen hoofdelijk verbonden voor de volledige nakoming van de verbintenissen die voor hen uit de overeenkomst voortvloeien.

3.6 Ondanks de grote zorgvuldigheid waarmee de website en andere mail (uitlatingen) van Linda Bisschop Media & Coaching zijn samengesteld kan Linda Bisschop Media & Coaching voor abusievelijk onjuiste gegevens of prijzen niet aansprakelijk worden gesteld. De Wederpartij kan hieraan geen verplichtingen van Linda Bisschop Media & Coaching ontlenen.

Artikel 4 Prijs

4.1 De op de website, in de offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten daaronder begrepen reis-, verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

4.2 Onverminderd de algemene toepasselijkheid van onderhavige clausules zijn de gevolgen van wijzigingen van in- of uitvoerrechten of ander recht of belastingen van de orderbevestiging en optredende verandering van de wisselkoers van de euro tegenover de buitenlandse valuta, voor rekening van de Wederpartij.

Artikel 5 Levering en leveringstermijnen

5.1 Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen, of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de termijn dient de Wederpartij Linda Bisschop Media & Coaching derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Linda Bisschop Media & Coaching dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

5.2 Overschrijding van de leveringstermijn geeft de Wederpartij niet het recht om de bestelling te annuleren of betaling van de goederen te weigeren, zonder dat het voorgaande lid in acht is genomen.

5.3 Indien Linda Bisschop Media & Coaching gegevens behoeft van de Wederpartij voor de uitvoering van de overeenkomst, ontvangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Wederpartij deze gegevens juist en volledig aan Linda Bisschop Media & Coaching ter beschikking heeft gesteld.

5.4 Indien betaling in termijnen is overeengekomen en de eerste termijn bij opdracht verschuldigd is, gaat de leveringstermijn eerst in na ontvangst van deze eerste betaling.

5.5 De wederpartij is gehouden bij aflevering van de zaken/goederen deze in ontvangst te nemen. Indien de Wederpartij de door Linda Bisschop Media & Coaching af te leveren zaken niet in ontvangst neemt, worden de zaken voor zijn rekening en risico opgeslagen, voor zover van toepassing. Onder de verplichting tot ontvangst van zaken voor de Wederpartij valt in dit kader tevens de beschikking van een bruikbaar en werkend e-mailadres, indien de levering online plaatsvindt. De Wederpartij is te allen tijde gehouden om de kosten van de hiervoor genoemde opslag en de door Linda Bisschop Media & Coaching gemaakte (extra) verzend- en administratiekosten te vergoeden.

5.6 Linda Bisschop Media & Coaching is gerechtigd extra arbeidsuren in rekening te brengen indien aflevering van goederen/zaken vertraging oplopen door omstandigheden die haar niet zijn toe te rekenen.

5.7 Linda Bisschop Media & Coaching is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

5.8 Indien de Wederpartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming waartoe hij jegens Linda Bisschop Media & Coaching gehouden is, dan is de Wederpartij aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen de kosten) die aan de zijde van Linda Bisschop Media & Coaching daardoor direct of indirect ontstaan.

Artikel 6 Herroepingsrecht bij levering van producten

6.1 Bij de aankoop van coachingscalls of fysieke producten, heeft de consument, welke niet handelt in uitoefening van diens beroep op bedrijf, de mogelijkheid om de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag van ontvangst van het product door of namens de consument. Bij digitale producten en geleverde codes voor het inplannen van coaching is dit de dag van de betaling. Coachingscalls die al plaats hebben gevonden vallen niet onder het herroepingsrecht.

6.2 Op digitale producten, waaronder cursussen en e-books, geldt geen herroepingsrecht. Bij het aangaan van de overeenkomst wordt afstand gedaan van het herroepingsrecht en wordt ingestemd met de directe levering van het product.

6.3 Tijdens de termijn van 14 dagen zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slecht in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en tussen – indien redelijke wijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Linda Bisschop Media & Coaching te retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Indien de levering digitaal plaatsvindt, dan is het bovenstaande niet van toepassing.

6.4 Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal Linda Bisschop Media & Coaching dat bedrag zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 30 dagen na terugzending of herroeping terugbetalen, voor zover een beroep op herroeping door Linda Bisschop Media & Coaching is geaccepteerd.

6.5 Bij levering van diensten op een digitale wijze, kan de Wederpartij geen beroep doen op het herroepingsrecht, wanneer de prestatie reeds door Linda Bisschop Media & Coaching is verricht.

6.6 De Wederpartij stemt in met het accorderen van onderhavige algemene voorwaarden met de aanvang van nakoming door Linda Bisschop Media & Coaching. De Wederpartij verklaart met accordering van onderhavige algemene voorwaarden afstand te doen van het recht van ontbinding zodra Linda Bisschop Media & Coaching de overeenkomst, dan wel de op haar rustende verplichtingen, is nagekomen.

6.7 In het bijzonder geldt voor coachingsgesprekken dat de wederpartij een niet-goed-geld-terug garantie heeft, mits zij binnen 3 dagen na de sessie aanspraak maakt op deze garantie. Bij aanschaf van een pakket dient de wil tot aanspraak op deze regeling bekend gemaakt te worden binnen 3 dagen na uitvoer van de eerste sessie. Zo nodig doet de wederpartij door acceptatie van onderhavige voorwaarden afstand van haar restitutierechten terzake.

6.8 Uitsluiting van het herroepingsrecht geldt daarnaast voor producten:

  1. die door Linda Bisschop Media & Coaching tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
  2. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  3. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  4. die snel kunnen bederven of verouderen;
  5. waarvan de prijs verbonden is aan schommelingen op financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
  6. voor losse kranten en tijdschriften;
  7. voor audio- en video-opname en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

Het herroepingsrecht zoals beschreven in dit artikel geldt alleen voor consumenten, niet voor zakelijke klanten: te weten voor (rechts)personen die handelen in uitoefening van diens beroep of bedrijf.

Artikel 7 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

7.1 Linda Bisschop Media & Coaching is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

– de Wederpartij enige verplichting uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;

– na het sluiten van de overeenkomst Linda Bisschop Media & Coaching kennis heeft genomen van omstandigheden van goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;

– de Wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

– In geval van liquidatie, van (aanvragen van) surseance van betaling, van faillissement, van beslaglegging – indien voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Wederpartij, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken;

– indien er zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomsten onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst redelijkheid niet van Linda Bisschop Media & Coaching kan worden gevergd.

7.2 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Linda Bisschop Media & Coaching op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien de ontbinding aan de Wederpartij toerekenbaar is, maakt Linda Bisschop Media & Coaching aanspraak op vergoeding van de geleden schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan en rust op Linda Bisschop Media & Coaching geen verplichting tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling aan de Wederpartij. Indien Linda Bisschop Media & Coaching de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

7.3 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Linda Bisschop Media & Coaching, zal Linda Bisschop Media & Coaching in overleg met de Wederpartij zorg dragen voor de overdracht van de nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij de opzegging aan de Wederpartij toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden door Linda Bisschop Media & Coaching extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Wederpartij in rekening gebracht. De Wederpartij is gehouden om deze kosten binnen de daartoe genoemde termijn te voldoen, tenzij Linda Bisschop Media & Coaching anders aangeeft.

7.4 Indien de Wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedmaakte zaken, vermeerderd met eventuele aan- afvoer en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd integraal aan de Wederpartij in rekening worden gebracht.

Artikel 8 Overmacht

8.1 Linda Bisschop Media & Coaching is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Wederpartij indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt.

8.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Linda Bisschop Media & Coaching geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Linda Bisschop Media & Coaching niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van leveranciers en storingen van internetverkeer en telecomproviders zijn daaronder begrepen. Linda Bisschop Media & Coaching heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid, die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Linda Bisschop Media & Coaching haar verbintenis had moeten nakomen.

8.3 Linda Bisschop Media & Coaching kan gedurende periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting van vergoeding van de schade aan de andere partij.

8.4 Voor zover Linda Bisschop Media & Coaching ten tijde van het intreden van de overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zou kunnen nakomen en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Linda Bisschop Media & Coaching gerechtigd om het reeds na te komen respectievelijk nagekomen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake is van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 9 Betaling

9.1 Elke overeenkomst tussen partijen wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de Wederpartij op grond van de door Linda Bisschop Media & Coaching in te winnen inlichtingen voldoende krediet waardig blijkt. Dit artikel geldt niet wanneer vooraf betaald wordt.

9.2 Tijdens de uitvoering van de overeenkomst is Linda Bisschop Media & Coaching gerechtigd de nakoming van haar verplichting op te schorten, totdat de Wederpartij op verzoek en ten genoegen van Linda Bisschop Media & Coaching zekerheid heeft gesteld tot nakoming van al zijn verplichtingen uit de overeenkomst.

9.3 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder recht op verrekening, op een door Linda Bisschop Media & Coaching aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Linda Bisschop Media & Coaching is aangegeven.

9.4 Indien de Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van de factuur, dan is de Wederpartij van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is alsdan een rente verschuldigd van 1,5% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Wederpartij in verzuim is, tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

9.5 De gehele koopprijs is in elk geval onmiddellijk opeisbaar bij een niet stipte betaling van de overeengekomen termijn op de vervaldag, wanneer de Wederpartij in staat van faillissement is geraakt, surseance van betaling vraagt of zijn onder curatelestelling is aangevraagd, wanneer enig beslag op de zaak of vorderingen van de Wederpartij worden gelegd en wanneer deze overlijd, in liquidatie treedt, of wordt ontbonden.

9.6 Linda Bisschop Media & Coaching heeft het recht de door de Wederpartij gedane betaling te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in vermindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

9.7 Linda Bisschop Media & Coaching kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Wederpartij een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Linda Bisschop Media & Coaching kan volledig aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

9.8 De Wederpartij is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Linda Bisschop Media & Coaching  verschuldigde.

9.9 Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. Buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 100,-. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Wederpartij worden verhaald. De Wederpartij is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud

10.1 Alle geleverde en nog te leveren zaken/goederen blijven uitsluitend eigendom van Linda Bisschop Media & Coaching, totdat alle vorderingen die Linda Bisschop Media & Coaching op de Wederpartij heeft of zal verkrijgen, waaronder in ieder geval de vordering genoemd in artikel 3:92 lid 2 BW volledig zijn betaald.

10.2 Wederpartij mag digitaal geleverde producten niet verpanden of aan derden enig ander recht daarop verlenen, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn bedrijf.

10.3 De Wederpartij is verplicht de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Linda Bisschop Media & Coaching te bewaren.

10.4 Linda Bisschop Media & Coaching is gerechtigd de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd en nog bij de Wederpartij aanwezig zijn terug te nemen indien de Wederpartij in gebreke is gesteld met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen of in betalingsmoeilijkheden verkeerd of dreigt te gaan verkeren. De Wederpartij Linda Bisschop Media & Coaching te allen tijde vrije toegang verlenen tot zijn terreinen of gebouwen ter inspectie van de zaken en/of ter uitoefening van de rechten van Linda Bisschop Media & Coaching.

10.5 Het intellectueel eigendomsrecht van digitale producten zal te allen tijde bij Linda Bisschop Media & Coaching liggen.

Artikel 11 Reclamaties/Keuring

11.1 Linda Bisschop Media & Coaching levert een deugdelijk product. Echter, de Wederpartij is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of de kwaliteit of de kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overgekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen.

11.2 Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen 7 dagen na levering schriftelijk aan Linda Bisschop Media & Coaching te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen 14 dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Linda Bisschop Media & Coaching te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Linda Bisschop Media & Coaching in staat is adequaat te reageren. De Wederpartij dient Linda Bisschop Media & Coaching in de gelegenheid te stellen een klacht (doen) onderzoeken.

11.3 Indien de Wederpartij tijdig reclameert schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Wederpartij blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overige bestelde zaken.

11.4 Indien van het gebrek later melding wordt gemaakt dan in deze onderhavige algemene voorwaarden is gesteld, dan komt de Wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging, en/of schadeloosstelling.

11.5 Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dien aangaande tijdig is gereclameerd dan zal Linda Bisschop Media & Coaching de gebrekkige zaak binnen een redelijk termijn na retourontvangst daarvan dan wel indien retournering redelijkerwijs niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Wederpartij ter keuze van Linda Bisschop Media & Coaching, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan de Wederpartij voldoen.

In geval van vervanging is de Wederpartij gehouden om de vervangende zaak aan Linda Bisschop Media & Coaching te retourneren en de eigendom daarvan aan Linda Bisschop Media & Coaching te verschaffen, tenzij Linda Bisschop Media & Coaching anders aangeeft.

Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten, daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Linda Bisschop Media & Coaching daardoor gemaakt, integraal voor rekening van de Wederpartij.

Artikel 12 Garantie

12.1 Op geleverde producten, danwel digitaal danwel fysiek, wordt geen garantie verstrekt.

Artikel 13 Aansprakelijkheid

13.1 Indien Linda Bisschop Media & Coaching aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

13.2 Linda Bisschop Media & Coaching niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Linda Bisschop Media & Coaching is uitgegaan van, door, of namens de algemene verstrekte onjuiste en of onvolledige gegevens.

13.3 Indien Linda Bisschop Media & Coaching aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade dan is de aansprakelijkheid van Linda Bisschop Media & Coaching beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

13.4 Linda Bisschop Media & Coaching is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

13.5 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft of schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Linda Bisschop Media & Coaching aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Linda Bisschop Media & Coaching toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in onderhavige algemene voorwaarden. Linda Bisschop Media & Coaching is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

13.6 Adviezen, coaching en/of hulp van welke aard ook door Linda Bisschop Media & Coaching aan de Wederpartij gevraagd of ongevraagd gegeven, kunnen nimmer leiden tot enige aansprakelijkheid van Linda Bisschop Media & Coaching.

13.7 Linda Bisschop Media & Coaching is nimmer aansprakelijk voor schending van octrooien, licenties of andere rechten van derden als gevolg van het gebruik door de Wederpartij verstrekte gegevens. De Wederpartij is gehouden tot schadeloosstelling van Linda Bisschop Media & Coaching voor alle kosten of schade die voor deze ter zake mochten ontstaan en zal Linda Bisschop Media & Coaching terzake vrijwaren.

13.8 De in dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Linda Bisschop Media & Coaching of zijn leidinggevende of ondergeschikte.

Artikel 14 Risico overgang

14.1 Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Wederpartij over op het moment waarop zaken in de macht van de Wederpartij worden gebracht.

Artikel 15 Verbod op openbaarmaking

15.1 Niets van de door de wederpartij gedownloade producten mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Linda Bisschop Media & Coaching.

15.2 Mocht Linda Bisschop Media & Coaching tot de ontdekking komen dat de wederpartij in strijd met het in dit lid bepaalde toch gegevens in de openbaarheid heeft gebracht of anderszins met anderen heeft gedeeld zonder de schriftelijke toestemming van Linda Bisschop Media & Coaching, dan verbeurt de wederpartij direct aan Linda Bisschop Media & Coaching een boete van € 5.000,00 per overtreding en € 500,00 voor elke dag dat de overtreding voortduurt. Een en ander laat het recht van Linda Bisschop Media & Coaching onverlet om tot vordering van volledige schadevergoeding over te gaan.

Artikel 16 Toepasselijk recht en geschil

16.1 Op alle rechtsbetrekking waarbij Linda Bisschop Media & Coaching partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

16.2 De absoluut bevoegde rechter van het arrondissement Noord Holland, locatie Alkmaar is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrift. Niettemin heeft Linda Bisschop Media & Coaching het recht het geschil voor te leggen aan een volgens de wet bevoegde rechter.

16.3 Indien een geschil rechtelijke bijstand verzoekt, zal in eerste instantie gekeken worden of met een commissie van gelijkgestemden tot akkoord gekomen kan worden.

Artikel 17 Wijziging voor de voorwaarden

17.1 Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekkingen met Linda Bisschop Media & Coaching.

17.2 De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

17.3 Linda Bisschop Media & Coaching is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. Linda Bisschop Media & Coaching zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de Wederpartij toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is medegedeeld, treden de wijzigingen jegens de Wederpartij in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.

Artikel 18 Verwerking persoonsgegevens

18.1 Linda Bisschop Media & Coaching verwerkt in het kader van haar dienstverlening persoonsgegevens conform de geldende privacy wet- en regelgeving. De privacyverklaring van Linda Bisschop Media & Coaching is raadpleegbaar op deze website.

Geen handlingsfee betalen over jouw eerste €10.000 transacties? Bitvavo!